कैम्ब्रिज Yabancılar çin Sözlük

कैम्ब्रिज Yabancılar çin Sözlük

कैंब्रिज याबंसिलर çin सोज़्लुक, ngiliz ngilizcesini orta seviyede öğrenenlerin bilmesi gereken sozcükler, ifadeler ve eşdzimleri, kolay anlaşılır tanımlar ve sesli telaffuzlarla Sunar।कैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पस'तन डिक्कटल सेसिल्मिस बिनलेर्स ओरनेक कमले, ऑरेन्सिलिरिन इंगिलिज़्सी दाहा डोज़ल यज़्मासिनी वे कोनुस्मासनी सैलर।

टेमेल ओज़ेलिकलेर

कैम्ब्रिज Yabancılar çin Sözlük, eşsizकैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पसüzerine yapılmış, özgün araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır।ngilizce सोज़्कुक दशरसी प्रोफाइल और सीईएफआर बी1-बी2 दुजेयइंडेकी बुटुन सोज़्कुक्लेरी आईसेरिर। ओकुल्लर इसिन हाज़िरलानन, ओर्टा दुजेय योनेलिककैम्ब्रिज परीक्षा'ए हज़रलाननर इस आदर्शदिर।

बिल्डिसिनिज़ केलीमेलेरी कुलनारक 35.000'इन üzerinde basit tanım
केलीमेलेरिन एंगिलिज़ और अमेरिकन एंगिलिज़ेसी सेस्लेन्डिरमेलरिनी डिनलेइन
केलीमेलेरिन नासिल कुल्लनल्डिना डेयर 25.000'इन üzerinde gerçek örnek
सायफ़ा बाँदाकी केलिमेलर सिज़ी अरादिनीज़ गेर्सेक अनलामा गोटुर
Orta seviye ngilizce öğrencileri için आदर्शदिर (CEFR seviyeleri A2–B2)
1,5 मिलर केलिमेडेन ओलुसन बीर वेरिताबन ओलन कैम्ब्रिज अंग्रेजी कॉर्पस दयानियर

Teşekkür

मुख्य संपादक
स्टेला ओ'शिआ

संपादक
हेलेन वाटरहाउस

कैंब्रिजशब्दकोश +प्लस

याराताबिलिसिनिज़, इंडिरेबिलिसिनिज़ और पेलाşबिलिसिनिज़ ücretsiz सोज़्कुक लिस्टेलेरी वे क्विज़"लेर!

प्लस'ए गिदिनवेया:गिरिş यापीन

गिरिस यप्तिन्ज़। केन्डी सोज़्कुक लिस्टेलेरिनिज़ी यारतीन या दा बीर क्विज़"ई बसायन!