यार्डोमी

Bunlar कैम्ब्रिज डिक्शनरी hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarıdır. बू लिस्टे येर अल्मायन बीर सोरुनुज़ वर्सा वेया वेरिलेन यानित सिज़ी तातमिन एटमेज़से, लुत्फ़ेन सोरुनुज़्ला बर्लिक्टेबिज़ उलैनी.केलीमेलर सोज़्लुसुमुज़े नासिल एक्लेनिर?

ngilizcede oluşan yeni kelimeleri सुरेक्ली अरस्तिरन बीर ग्रुपसोज़्लुक बिलिम्सी इले calışmaktayız. सोज़्लुक बिलिमसिलेरकेलिमेलेरिन कुलानम सोक्ली, कुल्लनम अलनलरीनी (गज़टेलर, गुनलुक डायलोग्लर, अकादमिक याज़ीलर वे बेन्जेरी..)कैम्ब्रिज इंग्लिश कॉर्पस üzerine çalışmlar yaparlar। एसर केलीमे बेलिर्ली बीर ज़मान सुरेसिंडे बिरकोक फ़ार्कली बेलामदा कुलानिल्योर्सा, सोज़्लुक बिलिमसिलेरिमिज़ बू केलीमेलेरी सोज़्लुज़ एक्लर। ईर बीर केलिमेनिनकेसा ओमुर्लुसOlduğu fikrinde birleşirlerse, daha Sonra sozlüğe eklemek üzere kayıt altına alırlar।

स्मार्ट शब्दावली क्या है?

हमारे स्मार्ट शब्दावली पैनल हमारी कई प्रविष्टियों में दिखाई देते हैं। वे आपके द्वारा देखे गए शब्द से संबंधित शब्द और वाक्यांश प्रदान करते हैं। आप उस बार पर क्लिक कर सकते हैं जो कहता हैस्मार्ट शब्दावली: संबंधित शब्द और वाक्यांश पैनल को प्रकट करने या छिपाने के लिए। यदि आप पर क्लिक करते हैंऔर परिणाम देखें आप उस विषय के सभी शब्दों और वाक्यांशों को क्लाउड में देख सकते हैं। शब्द उनकी आवृत्ति के आधार पर बड़े या छोटे होते हैं।

केलीमेयी, केस्मे इसारेटिनी वे तेलफुजुनु नासिल बुलबिलीरिम?

सोज़्लुक्ते बुलुनन बिरकोक केलीमे आईसिन इकी हॉपर्लोर सिमगेसी गोरेसेक्सिनिज़। बीरी ngiliz ngilizcesi ve diğeri अमेरिकी ngilizcesini temsil etmektedir। तेलफ़ुज़ु दुयमाक इसिन बू सिमगेलर्डन बिरिनिन üzerine tıklayınız. बुना एक ओलरक, सोज़्लुक्टेकी टुम केलीमेलर उलुसलारासी फोनेटिक अल्फाबेसिनिन उयारलानमी हलिनी आईसेर्मेकटेडिर।

फोनेटिक सेंबोलर ने अनलामा जेलर किया है?

फोनेटिक सेंबोलर केलीमेलेरिन सेस्लेरिनी टेम्सिल एडर (ऑर्नेसिन, "वर्ड्स" केलीमेसिनिन ओकुनुसु / डब्ल्यूÉœË डीजेड/'ड्यूर)। Okunuşlarına dair örneklerle birlikte sozlüklerimizde kullanılanफोनेटिक सेम्बोलेरिन टैम लिस्टेसिनीगोरेबिलिरसिनिज़।

सोज़्लुक केस्टलारिन्दकी कोडलर ने अनलामा जेलिर?

ने अनलामा गेल्डिक्लेरिन डेयर अकिकलामलारला सोज़्लुक्लेरिमिज़दे कुलानिलनदिलबिल्गीसीटैम लिस्टेसिनी गोरेबिलिरसिनिज़।

कायोतलार्दाकिएसबीवेस्थक्या अनलामा गेलिर?

एसबी,कोईवेस्थ,कुछअनलमिना जेलिर।

ए1, बी2, सी1, बनाम एटिकेटलरी ने अनलामा जेलर?

बू सेंबोलर बीर केलिमेनिन, इफ़डेनिन वेया अनलामिनngilizce प्रोफाइल सेवियेसिनी गोस्टरिर। अर्नेसिन, बी1 सेंबोल्यून साहब बीर केलाइम, जेनेलिक ओर्टा सेवियेडेकी एंजिलिज़्से ऑरेनसिलेरिनिन बिल्डिसि बीर केलिमेदिर।

ए 1बालांगिक सेविएसिक

ए2गिरिş सेवियेसी

बी 1ओर्टा सेविये

बी2स्ट ओर्टा सेविये

सी 1लेरी सेविये

सी2येटरलिलिक सेविएसिक